دیوارپوش نقش برجسته ساقه

دیـوارپوش چوبی نقش برجستـه

از حجم خستــه شده ام                                 از دروغ پرسپکتیــو

این روزها بیشتر ، به مساحت یک قناری فکر میکنم

Comments are closed.